Статут

Годишњи план рада школе

Извештај о раду школе

Летопис

Школски програм

Школски развојни план 2023-2028

Информатор о раду школе

Измене и допуне статута

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о заштити података о личности

Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова

Правилник о унутрашњој организацији рада школе

План родне равноправности 

Правилник о раду школе

Правила понашања у школи

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ“ ВАРДА

Пословник  о раду Наставничког већа

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Школског одбора

Пријава одштетног захтева у случају незгоде

Списак документације за пријаву незгоде

Важне информације ѕа осигурање ученика

Информатор ученичка незгода

Обавештење о обради података о личности за колективно осигурање

Одлука о лицу за заштиту података о личности

Критеријуми оцењивања