tableNew

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

Класификациони периоди: 

 • Прво тромесечје: 15.11.2018. године;
 • Прво полугодиште: 31.1.2019. године;
 • Треће тромесечје: 17.4.2019. године;
 • Друго полугодиште: 14.6.2019. године.

 

Пoдeлa ђaчких књижицa, диплoмa и свeдoчaнстaвa oбaвићe сe у петак 07. jунa 2019. гoдинe зa учeникe VIII рaзрeдa.

Подела ђачких књижицa зa учeникe I-VII рaзрeдa обавиће се на Видoвдaн, 28. jунa 2019.

 

Због неједнаке заступљености дана у недељи, у среду 09.01.2019. г. реализоваће се часови по распореду од петка, а у четвртак 25. 04. 2019.г. реализоваће се такође часови по распореду од петка.

Школа ће учествовати на такмичењима која организује Министарство просвете и струковне организације, као и на конкурсима о којима школа буде званично обавештена.

 

Значајне културне активности и акције које школа организује и у којима учествује:

 

 • Септембар: Приредба поводом пријема ученика првог разреда у школу;
 • Октобар: Организовање низа активности поводом Дечје недеље, јесењи крос – 06. октобар, октобар обележавање Дана здраве хране
 • Новембар: Обележавање Дана просветних радника
 • Децембар: Приредба поводом Нове године;
 • Јануар: Прослава Савиндана;
 • Фебруар:Организовање активности „Сви на снег“ и Јавни час  – Дан државности;
 • Март: Oбележавање 8.марта Дана жена
 • Април: Васкршња изложба и посета „Титан фабрици цемента Косјерић“ (7. и 8. разред);
 • Мај: Учешће на међународној меморијалној трци “Генерал Светомир Ђукић“; пролећни крос(10. мај),
 • Јун: Обележавање Видовдана и Видовдански вашар, завршетка наставне године (подела награда, диплома и захвалница).

 

ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД

 

 • Разредни испити за завршне разреде – од 21. до 31. маја. 2019.
 • Разредни испити за остале разреде – од 04. до 13. јуна.2019.
 • Завршни испит – 17,18 и 19. јун 2019.г.
 • Поправни испити за завршне разреде – од 06. до 13. јуна;
 • Поправни испити за остале разреде – од 27. до 29 . августа;
 • Припрeмнa нaстaвa oргaнизуje сe зa учeникe упућeнe нa пoпрaвнe испитe у врeмeну oд 19. дo 26. aвгустa 2019. гoдинe, а за ученике осмих разреда од 01.јуна до 05. јуна 2019. године.

 

 

Екскурзије

 

Васпитно – образовни циљеви и задаци школских екскурзија

 

       Циљ екскурзије је савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно здравствени опоравак ученика.

 

Задаци  који се остварују реализацијом програма екскурзије су: Проучавање објеката и феномена у природи, уочавање узрочно последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота; подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.

 

    У договору са Саветом родитеља покушаћемо реализацију једнодневног излета 

за ученике од првог до четвртог разреда у Тршић. 24. маја 2019. године. За ученике од петог до осмог разреда дводневна екскурзија 24.и 25.маја 2019.год. у Ниш.