tableNew

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Класификациони периоди:

 • Прво тромесечје: 13.11.2017. године;
 • Прво полугодиште: 31.1.2018. године;
 • Треће тромесечје: 17.4.2018. године;
 • Друго полугодиште: 14.6.2018. године.

Пoдeлa ђaчких књижицa, диплoмa и свeдoчaнстaвa oбaвићe сe у петак 08. jунa 2018. гoдинe зa учeникe VIII рaзрeдa.

Подела ђачких књижицa зa учeникe I-VII рaзрeдa обавиће се на Видoвдaн, 28. jунa 2018.

Због неједнаке заступљености дана у недељи, у уторак 07.11.2017. г. реализоваће се часови по распореду од четвртка, а у среду 08. 11. 2017.г. реализоваће се часови по распореду од петака.

Школа ће учествовати на такмичењима која организује Министарство просвете и струковне организације, као и на конкурсима о којима школа буде званично обавештена.

Значајне културне активности и акције које школа организује и у којима учествује:

 • Септембар: Приредба поводом пријема ученика првог разреда у школу;
 • Октобар: Организовање низа активности поводом дечије недеље, јесењи крос – 06. октобар, 16. октобар обележавање Дана здраве хране
 • Новембар: Обележавање Дана просветних радника
 • Децембар: Приредба поводом Нове године;
 • Јануар: Прослава Савиндана;
 • Фебруар: Јавни час историје – Дан државности;
 • Март: Oбележавање 8.марта Дана жена
 • Април: Васкршњи вашар и посета „Титан фабрици цемента Косјерић“ (7. и 8. разред);
 • Мај: Учешће на међународној меморијалној трци “Генерал Светомир Ђукић“; пролећни крос,
 • Јун: Обележавање Видовдана и Видовдански вашар, завршетка наставне године (подела награда, диплома и захвалница).

ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД

 • Разредни испити за завршне разреде – од 21. до 31. маја. 2018.
 • Разредни испити за остале разреде – од 04. до 13. јуна.2018.
 • Завршни испит – 18,19 и 20. јун 2018.г.
 • Поправни испити за завршне разреде – од 06. до 13. јуна;
 • Поправни испити за остале разреде – од 27. до 29 . августа;
 • Припрeмнa нaстaвa oргaнизуje сe зa учeникe упућeнe нa пoпрaвнe испитe у врeмeну oд 20. дo 27. aвгустa 2018. гoдинe, а за ученике осмих разреда од 31.5 до 05. јуна 2018. године.

Екскурзије

Васпитно – образовни циљеви и задаци школских екскурзија

Циљ екскурзије је савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно здравствени опоравак ученика.

Задаци  који се остварују реализацијом програма екскурзије су: Проучавање објеката и феномена у природи, уочавање узрочно последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота; подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.