tableNew

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Класификациони периоди:

 

 • Прво тромесечје: 14.11.2019. године;
 • Прво полугодиште: 31.1.2020. године;
 • Треће тромесечје: 23.4.2020. године;
 • Друго полугодиште: 16.6.2020. године.

 

Пoдeлa ђaчких књижицa, диплoмa и свeдoчaнстaвa oбaвићe сe у петак, 05. jунa 2020. гoдинe зa учeникe VIII рaзрeдa.

Подела ђачких књижицa зa учeникe I-VII рaзрeдa обавиће се на Видoвдaн, 28. jунa 2020.

 

Због неједнаке заступљености дана у недељи, у среду 23.10.2019. г. реализоваће се часови по распореду од понедељка,  у четвртак 23. 12. 2019.г. реализоваће се часови по распореду од понедељка  и у уторак, 21.04.2020. г.реализоваће се часови  од понедељка.

 

 

Школа ће учествовати на такмичењима која организује Министарство просвете и струковне организације, као и на конкурсима о којима школа буде званично обавештена.

 

Значајне културне активности и акције које школа организује и у којима учествује:

 

 • Септембар: Приредба поводом пријема ученика првог разреда у школу;
 • Октобар: Организовање низа активности поводом Дечје недеље, јесењи крос – октобар 2019.,16. октобар обележавање Дана здраве хране
 • Новембар: Обележавање Дана просветних радника
 • Децембар: Приредба поводом Нове године;
 • Јануар: Прослава Савиндана;
 • Фебруар:Организовање активности „Сви на снег“;
 • Март: Oбележавање 8.марта Дана жена;
 • Април: Васкршња изложба и посета „Титан фабрици цемента Косјерић“ (7. и 8. разред);
 • Мај: Учешће на међународној меморијалној трци “Генерал Светомир Ђукић“; пролећни крос( мај 2020.),
 • Јун: Обележавање Видовдана и Видовдански вашар, завршетка наставне године (подела награда, диплома и захвалница).

 

 

 

 ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД

 

 • Разредни испити за завршне разреде – од 21. до 31. маја. 2020.
 • Разредни испити за остале разреде – од 02. до 12. јуна.2020.
 • Завршни испит – 17,18 и 19. јун 2020.г.
 • Поправни испити за завршне разреде – од 08. до 12. јуна;
 • Поправни испити за остале разреде – од 24. до 28 . августа;
 • Припрeмнa нaстaвa oргaнизуje сe зa учeникe упућeнe нa пoпрaвнe испитe у врeмeну oд 17. дo 21. aвгустa 2019. гoдинe, а за ученике осмих разреда од 01.јуна до 05. јуна 2020. године.

 

 

 

Екскурзије

 

Васпитно – образовни циљеви и задаци школских екскурзија

 

       Циљ екскурзије је савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно здравствени опоравак ученика.

 

Задаци  који се остварују реализацијом програма екскурзије су: Проучавање објеката и феномена у природи, уочавање узрочно последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота; подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.

 

    У договору са Саветом родитеља покушаћемо реализацију једнодневног излета 

за ученике од првог до четвртог разреда у Тополу  маја, 2020. године. За ученике од петог до осмог разреда дводневна екскурзија маја, 2020.год. на Сребрно језеро.