• 031/3888-034
  • Понедељак-петак: 7 часова - 14 часова

Приступ информацијама

ЗАХТЕВИ ЗА ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Корисници услуге: Сви грађани

Орган јавне власти: Основна школа „Јордан Ђукановић“ (у даљем тексту: школа)

Начин подношења захтева: Образац захтева

Адреса: Повленска 16, 31263 Варда

Рок за одговор: 15 дана

Законски оквир:  Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Захтеви за остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја могу доставити путем поштанске службе на адресу: Основна школа „Јордан Ђукановић“, Повленска 16, 31263 Варда или предати непосредно у канцеларији секретара школе.

Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна, као и да му се учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.

Поступак за приступ информацијама од јавног значаја започиње на основу усменог или писменог захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Тражилац не мора навести разлоге за захтев.

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја  је: Мирјана Ђукић, директор школе, Повленска 16, 31263 Варда, контакт: 031/3888-598; 031/3888-034; osjordandjukanovic@gmail.com.

Орган јавне власти, односно школа је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Међутим, ако није у могућности, из оправданих разлога, да поступи у наведеном року, обавестиће о томе тражиоца и одредити накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.

Са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштиће тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију, који је бесплатан, врши се у службеним просторијама органа јавне власти – школе. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган јавне власти – школа од кога је информација тражена.

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.

Влада Републике Србије је донела Уредбу о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС”, број 8/06) којом је прописана висина накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације за израду копије и упућивање копије докумената  на којима се налази информација од јавног значаја.

Саставни део Уредбе је Трошковник којим се утврђује висина нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја, опреме коме се за: Копију докумената по страни: на формату А3  – плаћа износ од 6 динара, на формату А4  – 3 динара; Копија докумената у електронском запису: дискета – 20 динара,  ЦД –  35 динара, ДВД –  40 динара; Копија документа на аудио – касети – 150 динара;  Копија документа на аудио-видео касети – 300 динара; Претварање једне стране документа из физичког у електронски облик  – 30 динара.

За упућивање копије документа трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП „Пошта Србије“ .

Уколико висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се налазе информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, тражилац информације је дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од 50% од износа нужних трошкова према овом трошковнику.

Орган јавне власти може одлучити да тражиоца информације ослободи плаћања нужних трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара, а посебно у случају достављања краћих докумената путем електронске поште или телефакса.

Од обавезе плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона.

Ако орган власти одбије да у целини или делимично тражиоцу информације стави на увид документ који садржи тражену информацију, изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

Документа :

  1. Захтев за приступ информацијама од јавног значаја
  2. Жалба против одлуке којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији
  3. Жалба када школа није поступила (није поступила у целости) по захтеву тражиоца у законском року – ћутање управе