• 031/3888-034
 • Понедељак-петак: 7 часова - 14 часова

Школска документа

 
 
 1. Годишњи план рада школе
 2. Извештај о раду школе
 3. Извештај о раду директора школе
 4. Школски развојни план 2023-2028
 5. Закон о основама система образовања и васпитања
 6. Закон о основном образовању и васпитању
 7. Информатор рада школе  , Повереник за информације од јавног значаја
 8. Индивидуални образовни програм – ИОП
 9. Правила понашања у школи
 10. Правилник о организацији и систематизацији послова
 11. Статут
 12. Измена и допуна статута
 13. Измене и допуне Статута 2020
 14. Школски програм
 15. Правилник о поступању установе у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
 16. Приручник „Поступање установа образовања и васпитања у кризним догађајима“ 
 17. Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања 
 18. Правилник о организацији и систематизацији послова
 19. Правилник о заштити података о личности
 20. Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова
 21. Правилник о унутрашњој организацији рада школе
 22. План родне равноправности
 23. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
 24. Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика
 25. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује ОШ „Јордан Ђукановић“ Варда
 26. Пословник  о раду Наставничког већа
 27. Пословник о раду Савета родитеља
 28. Правилник о раду школе
 29. Пословник о раду школског одбора
 30. Пријава одштетног захтева у случају незгоде
 31. Списак документације за пријаву незгоде
 32. Важне информације ѕа осигурање ученика
 33. Информатор ученичка незгода
 34. Одлука о лицу за заштиту података о личности
 35. Критеријуми оцењивања
 36. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 37. Правилник о мерама начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које-организује школa
 38. Правила понашања у школи
 39. Листа категорија
 40. Правилник о канц. посл. ОШ
 41. Правилник о употреби мобилног телефона
 42. План управљања ризицима од повреда принципа родне равноправности
 43. Извештај о спровођењу плана управљања